ترجمه‌ی متن

خوب وقتی از فرمول ترجمه صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم متنی را حالا چه انگلیسی، فارسی، زبان‌های دیگر روسی، آلمانی، ترکی، ترجمه کنیم از همه نظر باید آن را به اهل فن بسپاریم و به یک مترجمی که موفق است و می‌تواند متن را درک کند، باید ببینیم آیا وقتی مترجم متنی را ترجمه می‌کند، مفهوم آن را درک کرده است؟ مترجم باید در درجه اول به زبان خودش از دیدگاه ادبیاتی کاملاً آگاه باشد تا متنی را که گرفته است بتواند به زبان خودش بیاورد. در درجه دوم می‌رویم روی تکنیک مترجم برای ترجمه آن متن، که باید یک سری معلومات و آگاهی هم نسبت به کلاً محتوای متن داشته باشد که متن چه می‌گوید! در چه زمینه و رشته‌ای است. آیا متن تخصصی است؟ در زمینه‌های ترجمه متون تخصصی، مدیریت است؟ روان‌شناسی است؟ حسابداری است؟ پزشکی است؟ باید آگاه باشد نسبت به پزشکی اگر متن پزشکی یا دندانپزشکی یا پرستاری دارد ترجمه می‌کند. اگر متن رشته‌های فنی و مهندسی ترجمه می‌کند، باید نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشد تا علاوه بر این که بتواند واژه‌های تخصصی را درست ادا کند، لحن آن را هم بتواند حفظ کند و متن فارسی یا انگلیسی سلیس و روان بیرون دهد و به تناسب آن ویژگی‌هایی که از نظر فکری و از نظر ادبی دارد، بتواند نوع ترجمه خودش را دربیاورد. شاید ترجمه بعضی متون مانند ترجمه شعر و این‌ها کمی فرق کند و مترجم نیاز داشته باشد با ذوق هنری به صورت زیبا و شاعرانه بتواند آن متن انگلیسی و آن متن را با ترجمه هنری در بیاورد و شاید بارها بازخوانی کند تا بداند که دارد درست انجام می‌شود. جنبه دیگر دستور زبان است که باید قواعدش رعایت شود. یک چیز خیلی ساده‌ای است که در ترجمه‌ها از دیدگاه لغتی و از نظر دستور زبان نباید غلطی داشته باشد. بسیاری از علائم نگارشی هم در متن باید رعایت شود تا یک ترجمه خوب بتوانیم داشته باشیم. تماس

ترجمه ی متن